Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

1. O Pravilniku varstva osebnih podatkov

Namen Pravilnika varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Pravilnik) je seznanitev Naročnikov, uporabnikov, kupcev ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja Natura Tim d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Upravljavec) ter pravicami Posameznikov na tem področju. Hkrati ta Pravilnik dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunik acij uporabnikov, ki so pravne osebe.

V Pravilniku so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

2. Kontaktne informacije Upravljavca

Upravljavec osebnih podatkov Posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Pravilnikom varstva osebnih podatkov, je Natura Tim d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.

3. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Osebne podatke (ime in priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka in podatek o produktu ali storitvi, ki ga je Posameznik naročil) podjetje (Upravljavec) Natura Tim d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, obdeluje zgolj za naslednje namene:

 • za vodenje evidence o kupcih produktov in storitev Upravljavca, vključno z evidenco koliko izdelkov (in katerih) je posameznik kupil oz. se zanimal za nakup,
 • za pošiljanje e-poštnih sporočil (novic) z namenom obveščanja o novih produktih, novih vsebinah, novih popustih in ugodnostih na produkte in storitve, novih nasvetov v povezavi s produkti, ki jih Upravljavec prodaja na spletni strani ter o novih storitvah ali dogodkih znotraj podjetja Natura Tim d.o.o. ali dogodkih, pri katerih omenjeno podjetje kakorkoli sodeluje ali ga priporoča,
 • za telefonski klic potencialnega kupca oz. že obstoječega kupca, z namenom obveščanja o novih produktih, novih vsebinah, novih popustih in ugodnostih na produkte in storitve, novih nasvetov v povezavi s produkti, ki jih Upravljavec prodaja na spletni strani ter o novih storitvah ali dogodkih znotraj podjetja Natura Tim d.o.o. ali dogodkih, pri katerih omenjeno podjetje kakorkoli sodeluje ali ga priporoča,
 • za pregled poslanih e-poštnih sporočil, ki jih je Posameznik odprl oziroma jih ni odprl, katere povezave je odprl oziroma kliknil (katere vsebine je bral oziroma si jih ogledoval), koliko časa je bral ali si ogledoval posamezno vsebino,
 • za segmentiranje posameznikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) e-poštnih sporočil (to pomeni, da lahko različni posamezniki prejemajo e-poštna sporočila z različno vsebino) z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila,
 • za namene analize življenjske poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal,
 • za izpolnitev dolžnosti iz naslova kupoprodajne pogodbe - kreiranje in pošiljanje računov).

Upravljavec tudi obdeluje osebne podatke Posameznikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitev naročniškega razmerja.

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga Posameznik da Upravljavcu. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o o popustih na izdelke, o novih produktih, nagradnih igrah, novih idejah, nasvetih in storitvah Upravljavca. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova ali telefonskega klica vključuje tudi posredovanje e-poštnega naslova oziroma telefonske številke zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil podjetja med brskanjem na spletu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli Upravljavec, pri čemer si Upravljavec pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika, ki ga prejme Upravljavec. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju Posameznika z Upravljavcem.

Vaše podatke varujemo in hranimo le v sistemih, ki so absolutno varni. Nikakor jih ne zlorabljamo ali posredujem tretjim osebam za namene kakršne koli zlorabe. Vsa analiza in upravljanje s podatki je zgolj za interno evidenco podjetja Natura Tim d.o.o.

4. Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

Upravljavec lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o posameznikih:

 • osebam, ki za podjetje izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer: priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj storitev, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov,
 • osebam, ki za podjetje opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo s podjetjem na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tem Pravilniku.

V kolikor je podjetje priključeno oz. prevzeto s strani drugega podjetja, se osebni podatki skladno z zakonom prenesejo na prevzemnika. S tem, ko uporabljate naše storitve, soglašate z nadaljnjim obdelovanjem vaših osebnih podatkov s strani prevzemnika.

5. Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko vse navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na Upravljavca, in sicer na e-naslov info@stop-plesen.si.

Posameznik je seznanjen, da lahko Upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od Posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da ga ne more zanesljivo identificirati.

Posameznik je seznanjen, da mora Upravljavec na njegovo zahtevo, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Če Upravljavec podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti Posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Podjetje Natura Tim d.o.o. deluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter Posamezniku v sklopu varovanja osebnih podatkov zagotavlja naslednje pravice:

Pravico, da Posameznik od podjetja Natura Tim d..o. kot Upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva dostop do osebnih podatkov in naslednjih informacij:

 • namene obdelave,
 • vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Pa tudi:

 • Brezplačno kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi Posameznik sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko Upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
 • Popravek netočnih osebnih podatkov.
 • Omejitev obdelave, kadar Posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki Upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov.
 • Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar Posameznik prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
 • Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke Posameznik posreduje drugemu Upravljavcu, ne da bi ga prvotni Upravljavec pri tem oviral.
 • Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.
 • Da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • Pravico, da zoper Upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje tudi na elektronski naslov info@stop-plesen.si in po pošti na naslov Natura Tim d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana

6. Rok hrambe osebnih podatkov

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o Posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let.

Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi trženja storitev, prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.

Vsi ostali podatki, ki so pridobljeni za namene obveščanja in neposrednega trženja, se hranijo do preklica.

7. Veljavnost pravilnika:

Pravilnik začne veljati z dnem 24. 5.2018.